Archiwistyka_tlo
Główne Archiwum Policji

W zasobie Głównego Archiwum Policji znajduje się zespół archiwalny MO, powstały w latach 1955-1990, oraz zespół otwarty Komendy Głównej Policji. Natomiast dokumentacja wytworzona w latach 1944-1954 przez Komendę Główną MO znajduje się obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.


Dokumentacja Głównego Archiwum Policji jest udostępniana uprawnionym podmiotom do celów służbowych, a także do celów naukowo-badawczych, publicystycznych oraz innych. Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres: Główne Archiwum Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.


Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, w przypadku gdy zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel, nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, która stara się o udostępnienie materiałów archiwalnych-jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna, określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia, oraz cel, do którego mają zostać wykorzystane (temat i zakres pracy naukowej).


Do zgłoszenia należy załączyć upoważnienie dla osoby je składającej, a w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni. Natomiast udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazanie swojego interesu prawnego. Akta stanowiące zasób archiwów zakładowych i składnic akt resortu spraw wewnętrznych i administracji udostępnia się do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych tylko w przypadku, gdy nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.


Zgodę na udostępnienie akt wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bądź też osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt wytworzonych przed 30 laty wydaje Komendant Główny Policji, który jest także bezpośrednim zwierzchnikiem archiwów policyjnych.


Dokumentację można udostępniać jedynie w przypadku, gdy nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie narusza przepisów Ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a ujawnienie tych informacji nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.


Akta udostępnia się w siedzibie Głównego Archiwum Policji, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k. p. a.


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta. (Dz.U. z 2005 r. Nr 29, poz.1847).


Natomiast zakres zadań oraz funkcje do spełnienia archiwów MSWiA szczegółowo określa się w Zarządzeniu Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji(Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29), z którym można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości http://www.saws.pl/asp/pliki/Przepisy/2000-4-29.pdf.

Źródło: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

15.05.2008
strzałka do góry