Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Operat ewidencyjny zawiera informacje o gruntach, budynkach oraz lokalach i składa się z map, rejestrów, a także dokumentów, na podstawie których dokonano wpisów do nich. Wszelkie wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości.


Pełny dostęp do informacji możliwy jest w przypadku gruntów, budynków i lokali znajdujących się w ewidencji gruntów, oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z 9 stycznia tegoż roku o zmianie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 42, poz. 334), w świetle której starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe właścicielom lub osobom fizycznym i prawnym, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu, podmiotom publicznym lub innym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny oraz podmiotów mającym interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

 

W myśl przepisów nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie także na żądanie prokuratury i sądów działających w sprawach publicznych, organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem ich ustawowych zadań, a także organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

19.05.2009
strzałka do góry