Archiwistyka_tlo
Umowa o pracę

Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza:
• rodzaj pracy;
• miejsce wykonywania pracy;
• wynagrodzenie za pracę;
• wymiar czasu pracy;
• termin rozpoczęcia pracy.


Umowa o pracę musi koniecznie wymieniać jej rodzaj oraz fakt wynagradzania pracownika. Natomiast jej pozostałe elementy nie są obligatoryjne.


Strony umowy mogą jednak zawrzeć w niej również dodatkowe zapisy dotyczące np. zasad zachowania przez pracownika tajemnicy służbowej, służbowego samochodu lub komputera, dodatkowego ubezpieczenia pracownika na życie itp.

 

W świetle Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, jednak dopuszczalne jest także jej zawarcie w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Jednak w przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron, rodzaju umowy oraz jej warunków. Dodać trzeba, iż powyższe potwierdzenie jest konieczne, a jego brak stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.


Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:
• umowa na czas nieokreślony;
• umowa na czas określony;
• umowa na czas wykonania określonej pracy;
• umowa na czas zastępstwa;
• umowa na okres próbny;

 

Umowy wymienione w punktach 1-4 mogą być poprzedzone umową na okres próbny, nie przekraczający jednak 3 miesięcy. Z kolei brak postanowienia w umowie o jej rodzaju oznacza, że należy ją zakwalifikować jako umowę na czas nieokreślony.


Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy, umowę o pracę można rozwiązać:
• na mocy porozumienia stron;
• przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
• przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
• z upływem czasu, na który była zawarta;
• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta;

 

Dodać należy, że nie każdy z wskazanych sposobów rozwiązania umowy może być zastosowany do każdego rodzaju umowy o pracę.


Umowa o pracę jest przechowywana w aktach osobowych każdego pracownika, które mają kat. B50. Przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1 czerwca 1996).

05.05.2008
strzałka do góry