Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286).


Na podstawie art.298 Kodeksu Pracy zarządza się co następuje:

Rozdział I - Dokumentacja podjęcia pracy przez pracownika

§ 1.1. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnienia kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczba fotografii,

2) świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - w przypadku osoby niepełnoletniej, ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

23.01.2007
strzałka do góry