Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r.
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r.

Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, ze zm.) postanawia się,
co następuje:


§ 1.
Wprowadza się do stosowania przez archiwa państwowe:
1) Wytyczne w sprawie zasad ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się
archiwa zakładowe, zwane dalej "Wytycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do decyzji.
2) Instrukcję w sprawie sposobu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się
archiwa zakładowe, zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji.
3) wzór aktu ustalenia jednostki organizacyjnej w której powstają materiały archiwalne
wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i zobowiązanej do utworzenia i prowadzenia
archiwum zakładowego, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
§2.
Archiwa państwowe obowiązane są:
1) przeprowadzić - na podstawie Wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz materiałów
pomocniczych, takich jak komputerowa baza danych JOPIS (wyciąg z komputerowej bazy
REGON GUS, zawierający dane o jednostkach organizacyjnych będących potencjalnymi
wytwórcami państwowego zasobu archiwalnego) - analizę jednostek organizacyjnych
wytwarzających materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego;
2) dokonać, zgodnie z pkt. l, weryfikacji jednostek organizacyjnych ustalonych zarządzeniem Nr
3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad i
trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych w których tworzy się archiwa zakładowe,
jako tych w których powinny działać archiwa zakładowe, a w przypadkach, gdy analiza wykaże, że
archiwum państwowe nie ustaliło danej jednostki organizacyjnej, winno tego dokonać na
podstawie niniejszej decyzji.

Cały tekst decyzji w załączniku.

18.01.2007
strzałka do góry