Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000879 (dostęp z 13.06.2023)
... zobacz więcej
13.06.2023
Zarządzenie Nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 września 2019 r. w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej
... zobacz więcej
01.08.2020
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. 1998 nr 115 poz. 744).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. 1998 nr 115 poz. 744).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286).
... zobacz więcej
23.01.2007
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286).
... zobacz więcej
23.01.2007
Decyzja Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładoweNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, ze zm.) postanawia się,co następuje:
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładoweNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, ze zm.) postanawia się,co następuje:
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zakresu obowiązków zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zakresu obowiązków zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116).
... zobacz więcej
18.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116).
... zobacz więcej
18.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375).
... zobacz więcej
18.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375).
... zobacz więcej
18.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016).
... zobacz więcej
17.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016).
... zobacz więcej
17.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240).
... zobacz więcej
17.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240).
... zobacz więcej
17.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284).
... zobacz więcej
17.01.2007
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284).
... zobacz więcej
17.01.2007
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., (tekst ujednolicony) Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.Przepisy ogólne
... zobacz więcej
17.01.2007
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., (tekst ujednolicony) Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.Przepisy ogólne
... zobacz więcej
17.01.2007
strzałka do góry