Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016).


Rozporządzenie określa:
1) rodzaje wykształcenia specjalistycznego wymagane od osób wykonujących czynności polegające na gromadzeniu,  ewidencji,  opracowaniu  i  zabezpieczeniu  dokumentacji  osobowej  i  płacowej  pracodawców, przechowywanej u przedsiębiorców prowadzących, na podstawie zezwolenia, działalność gospodarczą  w  dziedzinie  przechowywania  dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, oraz na wydawaniu z tej dokumentacji odpisów i kopii;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej.

§ 2. Za wykształcenie specjalistyczne, wymagane od osób wykonujących czynności, o których mowa w §  1 pkt 1. uznaje się:
1) ukończenie  studiów  wyższych  magisterskich  lub wyższych studiów zawodowych na kierunku historia  ze  specjalnością  archiwistyka  lub  zarządzanie dokumentacją współczesną;
2)  ukończenie  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik archiwista.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

17.01.2007
strzałka do góry