Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2000 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116).


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr  106,  poz.  496  i  Nr  156,  poz.  775,  z  1997  r.  Nr  88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268)
zarządza się, co następuje:

§  1.  1.  Materiały  archiwalne  wchodzące  do  państwowego  zasobu  archiwalnego,  od  których  wytworzenia  nie  upłynęło  30  lat,  mogą  być  udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

2. Materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w  związku  z  działalnością  partii  i  organizacji  politycznych  są  w  każdym  przypadku  udostępniane  na  potrzeby nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Całt tekst rozporządzenia w załączniku.

18.01.2007
strzałka do góry