Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602).


Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. w sprawie okresów
przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich
archiwom państwowym (Dz.U. Nr 28, poz. 150) w § 13 wprowadza się następujące zmiany...

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

23.01.2007
strzałka do góry