Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987).


Na podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciaga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz. U. Nr 108, poz. 1023), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Protokoły z przesłuchań oraz dokumenty lub przedmioty, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, oznacza się, odpowiednio do ich treści, klauzulą "ściśle tajne" lub "tajne". Podlegają one rejestracji w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów i w odpowiednim dzienniku korespondencji."

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

23.01.2007
strzałka do góry