Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122).


Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości,

2) wzór księgi wieczystej,

3) sposób wykorzystywania programu informatycznego dla celów prowadzenia ksiąg wieczystych, na zasadach, o których mowa w art. 25 ustawy,

4) czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sadowi,

5) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy,

6) szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych,

7) szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych założonych po dniu wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 r. — Prawo o księgach wieczystych,

8) szczegółowy sposób prowadzenia zbiorów dokumentów i postępowania w tych sprawach.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

23.01.2007
strzałka do góry