Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161).


Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb udostępniania danych z ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także danych osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
lub stanowiących tajemnicę państwową, na żądanie sądu lub prokuratora, w celu ścigania karnego, albo na żądanie służb ochrony państwa do celów postępowania sprawdzającego.

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępnione wyłącznie  w zakresie określonym w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr
11, poz. 95).

§ 3. Udostępnienie danych z ewidencji, o której mowa w § 1, następuje na pisemne żądanie sądu lub prokuratora albo służby ochrony państwa, zawierające oznaczenie zakresu żądanych danych.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

23.01.2007
strzałka do góry