Archiwistyka_tlo
Archiwista Polski

Wyd.:Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Wydawnictwo poświęcone działalności archiwów i archiwistów oraz studiom nad archiwaliami. Ponieważ czasopismo wydawane jest przez SAP, siłą rzeczy dużo miejsca poświęca działalności stowarzyszenia.


Można w nim znaleźć także artykuły dotyczące bezpośrednio praktycznych zagadnień pracy archiwistów, również recenzje i omówienia różnych wydawnictw.
Zamówienia na prenumeratę krajową i zagraniczną kwartalnika "Archiwista Polski" prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6 m. 21, 00-213 Warszawa, wpłacając należność na konto PKO BP SA XV O/W-wa 78102011560000790200066753.
Koszt rocznej prenumeraty 80 zł. Cena 1 egz. wynosi 20 zł (w tym 7% VAT).
Koszt rocznej prenumeraty zagranicznej 32 euro. Cena 1 egz. 8 euro.

Kontakt e-mail'owy: sap@sap.waw.pl

 

Archiwista Polski, Nr 3 (47), Rok XII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2007, ss. 156

Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij.
Bieżący numer ukazujący się w przededniu XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Olsztynie otwiera protokół XII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Szczecinie w 2002 roku, następnie przedstawiono tezy do referatu sprawozdawczego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP, projekt nowego statutu oraz działalność gospodarczą Stowarzyszenia za okres 2002-2007. Na dalszą część wydania składają się sprawozdania za okres ostatnich pięciu lat Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej, Komisji Gospodarczej Zarządu Głównego SAP, Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, sprawozdanie Sekcji „Archiwa Zakładowe” za 2006 r. oraz sprawozdanie za lata 2004-2007 Sekcji Archiwistów Samorządowych. W numerze zawarto także  projekty porządku i regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP, przedstawiono delegatów oddziałów terenowych na Zjazd, podano skład zarządów oddziałów na lata 2007-2012, opublikowano sprawozdania z działalności oddziałów w Bydgoszczy, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Toruniu i Warszawie za lata 2002-2007 oraz sprawozdanie za lata 2003-2007 oddziału w Olsztynie. Bieżące wydanie kwartalnika kończy bibliografia jego zawartości za lata 2002-2006, informacja o usługach SAP i karta prenumeraty.
Podobnie jak w poprzednich wydaniach, spis treści bieżącego numeru przetłumaczono na język angielski, natomiast ze względu   na jego czysto informacyjny, sprawozdawczy charakter nie podano zwyczajowych streszczeń w języku angielskim.
Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.
 

Archiwista Polski, Rok XII, Nr I (45), wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2007, ss. 109

Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego pierwszy tegoroczny numer podzielony został na cztery działy tematyczne, zawierające czternaście tekstów, i uzupełniony informacją o usługach SAP oraz kartą prenumeraty.
W dziale pierwszym „Studia i materiały” znaleźć można artykuły Pawła Guta pt. „Problemy inwentaryzacji tłoków pieczątnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie”, Czesława Pesta „Zastosowanie programu TABULARIUM do kompleksowej obsługi archiwum i biblioteki”, Włodzimierza Janowskiego „Metodyka opracowania dokumentacji zgromadzonej przez organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia. Doświadczenia i rzeczywistość (Zarys problematyki)”, Władysława Horsta „Problemy archiwów organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Zasady gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania zbiorów”, Ewy Szymczuk „Ewidencja i informacja o zasobie archiwalnym organizacji społecznych” oraz Jadwigi Książek „Oddziaływanie mikroflory bytującej w materiałach archiwalnych na organizm ludzki”.
Na dział drugi zatytułowany „ABC archiwisty zakładowego” składają się dwa artykuły, z których pierwszy Marka Konstankiewicza nosi tytuł „Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją” i stanowi część XXIV serii prezentującej stan prawny, natomiast drugi Haliny Robótki „Co o wykazach akt wiedzieć należy” omawia jeden z podstawowych normatywów każdej jednostki organizacyjnej i stanowi część III serii artykułów poświęconych tej tematyce.
Trzeci dział pt. „Kronika” zawiera „Sprawozdanie z udziału w XXXIX Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów, 20-26 XI 2006 r.” Władysława Stępniaka, artykuł Waldemara Chorążyczewskiego „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu w roku 2006” oraz „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy za okres 14 III 2002-04 II 2007” Barbary Pazoły.
Czwarty, ostatni dział tematyczny „Recenzje i omówienia” zawiera omówienie Wandy Krystyny Roman publikacji pt. „W kręgu ‘teczek’. Z badań nad zasobem i funkcjami Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej” pod redakcją Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Łódź-Toruń 2006, ss. 370, oraz omówienie tej samej autorki „Przewodnika po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu” Iwony Biegun, Ryszardy Mrzygłockiej i Krzysztofa Sznotala, wydanego w Opolu w roku 2004, ss. 32 oraz Beaty Madej „Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, wydanego w Opolu w roku 2006, ss. 24, dodatkowo zaopatrzonego w ilustracje, a także „Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XVII)” Roberta Degena.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną.
Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym.


Archiwista Polski, Rok XII, Nr II (46), wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2007, ss. 141
Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego drugie tegoroczne wydanie, dedykowane w całości Profesorowi Andrzejowi Tomczakowi z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin, zostało podzielone na pięć działów tematycznych, zawierających trzynaście tekstów, poprzedzonych artykułem Waldemara Chorążyczewskiego „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich wobec potrzeb i oczekiwań archiwów zakładowych (materiał do przemyśleń w perspektywie V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich), i uzupełnione informacją o usługach SAP oraz kartą prenumeraty.
Numer otwiera dział „Studia i materiały” zawierający artykuły Janusza Tandeckiego „Profesor Andrzej Tomczak, człowiek, uczony, nauczyciel. W osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin”, Anieli Przywuskiej „Kociewskie wsie: Stara, Kościelna i Leśna Jania. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 r. Część I”, Haliny Robótki „Dworek w Parchaniu k. Inowrocławia. Tam, gdzie mieszkał gen. Władysław Sikorski”, ks. Jana Wiśniewskiego „Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego w świetle wizytacji biskupich XVII-XVIII w. Część I”, Zdzisława Chmielewskiego „Od archiwistyki ‘bez zasad’ do archiwistyki ‘bez granic’ – czyli archiwistyka europejska od Casanovy do Papritza”, Bohdana Ryszewskiego „Fragmenty wspomnień o pracy w Zakładzie Archiwistyki UMK”, Wiesławy Kwiatkowskiej „Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, Marleny Jabłońskiej „Communico ergo sum. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w archiwum?”, oraz Marcina Chlebionka „Średniowieczne pieczęcie oficjalatu generalnego włocławskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”.
Dział drugi „ABC archiwisty zakładowego” zawiera jedynie „Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXV) Marka Konstankiewicza.
Trzeci dział „Kronika” zawiera artykuł Marleny Jabłońskiej „Wiosna archiwalna w Toruniu. Międzynarodowa konferencja ‘Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian’”.
Na dział czwarty „Recenzje i omówienia” składają się: omówienie publikacji Zigmantasa Kiaupa „Lietuvos kulturos vertybiu keliones iki 1990 m.”, wydanej przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej w Wilnie w roku 2006, autorstwa Dariusza Matelskiego oraz ”Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XVIII)” Roberta Degena.
Ostatni, piąty dział „In memoriam” poświęcony jest dwóm wspomnieniom pośmiertnym, Huberta Wajsa „Irena Jadwiga Sułkowska-Karaś 1917-2006” i tego samego autora „Hans Boom 91927-2007).
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną.
Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym.
Jego pierwszy numer zawiera artykuły bardziej zbliżone do praktyki archiwalnej, natomiast drugi bardziej odzwierciedla teorię.

12.01.2007
strzałka do góry